In Memory

Shirley Shepherd (Shepherd) - Class Of 1952